Tin tức
Kính gửi: Quý cổ đông Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Căn cứ Điều ...
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí thông báo Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ như sau:
Tổng Công ty PV Drilling xin báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếuquỹ (tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM) với nội dung như file đính kèm.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-8-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-8-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
4,791,902Lượt truy cập