Tin tức
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí thông báo Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ như sau:
Tổng Công ty PV Drilling xin báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếuquỹ (tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM) với nội dung như file đính kèm.
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí thông báo đến Quý cổ đông về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-8-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-8-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
4,684,812Lượt truy cập