Tin tức
Kính gửi Quý cổ đông, Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. Quý cổ đông ...
Kính gửi Quý cổ đông và các Bên có liên quan, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) trân trọng công bố đến Quý cổ đông Báo cáo phát triển bền ...
Kính gửi: Quý cổ đông Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Căn cứ Điều ...
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-8-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-8-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
5,071,392Lượt truy cập