Tin tức
PV Drilling kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết số 01/7/2014/NQ-HĐQT ngày 23/7/2014 của HĐQT về việc thay đổi nhân sự chủ chốt
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công văn CBTT về việc Thưởng cổ phiếu quỹ cho CBCNV.
PV Drilling trân trọng thông báo đến Quý cổ đông thông tin về công ty kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 với PV Drilling.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-8-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-8-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
3,097,633Lượt truy cập