Quá trình phát triển

Đại hội đại biểu Công đoàn PV Drilling lần thứ I, nhiệm kỳ 2003 - 2005 (Ngày 21 tháng 01 năm 2003)

Mục tiêu của Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2003-2005:

Phát huy quyền làm chủ tập thể và truyền thống đoàn kết nhất trí của cán bộ, đoàn viên và CNVC lao động, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ năm sau cao hơn năm trước, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển và lớn mạnh.

Tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ. Xây dựng đội ngũ cán bộ CNVC-LĐ toàn Công ty vững mạnh, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đủ sức thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong giai đoạn mới và đại diện cho người lao động tham gia các hoạt động quản lý đơn vị theo quy định của Nhà nước. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí. Trong Hội nghị lần thứ I, BCH đã bầu Ban Thường vụ và các chức danh : Chủ tịch, Phó Chủ tịch đã được Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam công nhận theo quyết định số 88/QĐ-CĐDK ngày 10/3/2003.

 1. Nguyễn Trường Lưu: Chủ tịch.
 2. Lưu Công Dũng: Phó Chủ tịch.

Năm 2003, đồng chí Nguyễn Trường Lưu được bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2003 - 2008.

Đại hội đại biểu Công đoàn PV Drilling lần thứ II, nhiệm kỳ 2005 - 2008 (Ngày 24 tháng 11 năm 2005)

Mục tiêu của Đại hội  Lần thứ II, nhiệm kỳ 2005 - 2008:

Phát huy quyền làm chủ tập thể và truyền thống đoàn kết nhất trí của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức - lao động, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ năm sau cao hơn năm trước góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển và lớn mạnh.

Tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ.  Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đủ sức thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong giai đoạn mới, giai đoạn chuyển sang Công ty cổ phần và đại diện cho người lao động tham gia các hoạt động quản lý đơn vị theo quy định của Nhà nước. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí. Kỳ họp thứ I Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

 1. Nguyễn Trường Lưu : Chủ tịch.
 2. Lưu Công Dũng   : Phó Chủ tịch.

Đại hội đại biểu Công đoàn PV Drilling lần thứ III, nhiệm kỳ 2008 - 2010 (Ngày 17 tháng 01 năm 2008)

Mục tiêu của Đại hội  Lần thứ III, nhiệm kỳ 2008 - 2010:

Phát huy quyền làm chủ tập thể và truyền thống đoàn kết nhất trí của cán bộ, đoàn viên, CNVC - lao động, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ năm sau cao hơn năm trước góp phần xây dựng Tổng Công ty ngày càng phát triển và lớn mạnh.
 
Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động công đoàn. Xây dựng tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân lớn mạnh đủ sức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong giai đoạn mới. Tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ.

Triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Triển khai thực hiện Nghị quyết 232/NQ-ĐU và nghị quyết 233/NQ-ĐU của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" và "Phát huy nội lực, tăng cường ưu tiên sử dụng các dịch vụ của các đơn vị trong tập đoàn"  và Nghị quyết 07/NQ-ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty về triển khai thực hiện 2 Nghị quyết nói trên của Đảng ủy Tập đoàn.

 Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí, có tên và giữ các chức vụ dưới đây :
 
 1. Nguyễn Trường Lưu : Chủ tịch.
 2. Nguyễn Tiến Hưng : Phó Chủ tịch.

Tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành mở rộng khóa IV Công đoàn Dầu khí Việt Nam, tổ chức ngày 17/01/2010 tại Hà Nội đã bầu đồng chí Hoàng Xuân Bách, Ủy viên BCH Công đoàn Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí vào BCH Công đoàn Dầu khí Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2008 - 2013.

Ngày 23/6/2010, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty PV Drilling đã tiến hành bầu đồng chí Hồ Trọng Thoán - Ủy viên BCH, Trưởng ban Văn hóa - Thể thao và Chế độ - chính sách vào Ban Thường vụ và tiếp tục bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách Công đoàn Tổng Công ty PV Drilling.

Tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành mở rộng khóa IV Công đoàn Dầu khí Việt Nam, tổ chức ngày 11/8/2010, đồng chí Hoàng Xuân Bách đã có đơn xin rút khỏi BCH Công đoàn Dầu khí Việt Nam khóa IV do bận nhiệm vụ mới, Hội nghị đã thống nhất và tiến hành bầu đồng chí Hồ Trọng Thoán - Ủy viên BCH Công đoàn Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí vào Ban Chấp hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2008 - 2013.

Đại hội đại biểu Công đoàn PV Drilling lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 - 2013 (Ngày 10 tháng 09 năm 2010)

Đến Đại hội lần thứ IV - Nhiệm kỳ 2010 - 2013, đồng chí Nguyễn Trường Lưu chuẩn bị nghỉ theo chế độ, nên không tham gia BCH.

Mục tiêu của Đại hội  Lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 - 2013:
 
Tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động đoàn kết, đồng lòng cùng Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi mục tiêu "Mạnh mẽ hơn, chuyên nghiệp hơn" và trở thành nhà thầu khoan chuyên nghiệp, đẳng cấp quốc tế, đứng đầu Đông Nam Á. Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ năm sau cao hơn năm trước góp phần tạo điều kiện, nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu nói trên.

Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động công đoàn phù hợp với tính đặc thù của đơn vị. Xây dựng tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân lớn mạnh đủ sức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong giai đoạn tăng tốc, phát triển của Tổng Công ty. Tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng và cải thiện đời sống của CNVC -LĐ.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí. Kỳ họp thứ I, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy ban Kiểm tra gồm :

 1. Nguyễn Tiến Hưng : Chủ tịch.
 2. Hồ Trọng Thoán  : Phó Chủ tịch chuyên trách.
 3. Lưu Công Dũng   : Phó Chủ tịch
 4. Đặng Thị Hoàng Oanh : Ủy viên Ban Thường vụ.
 5. Nguyễn Như Ánh  : Ủy viên Ban Thường vụ.

 Ủy ban Kiểm tra gồm: Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và 3 ủy viên.

 1. Lưu Công Dũng  : Chủ nhiệm.
 2. Nguyễn Như Ánh  : Phó Chủ nhiệm.

Công đoàn PV Drilling chính thức có 3 cán bộ chuyên trách gồm các đ/c : Hồ Trọng Thoán, Nguyễn Trường Lưu, Lê Thị Mai Dung.

Đến tháng 5/2011, do tập trung cho công tác chuyên môn, đồng chí Nguyễn Tiến Hưng có đơn xin thôi Ủy viên BCH và xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn, được sự đồng ý của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, BCH khóa IV đã tổ chức Hội nghị mở rộng, trong chương trình của Hội nghị này đã bầu :
 
1. Đồng chí Hồ Trọng Thoán - Phó Chủ tịch giữ, chức vụ Chủ tịch Công đoàn chuyên trách.

2. Bầu bổ sung các đồng chí: Hoàng Xuân Bách, Lưu Thị Kim Liên - Ủy viên BCH vào Ban Thường vụ và bầu làm Phó Chủ tịch Công đoàn PV Drilling.

3. Bầu thêm 03 đồng chí vào BCH Công đoàn PV Drilling, nhiệm kỳ 2010 - 2013.

Kể từ tháng 5/2011, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty PV Drilling có 17 Ủy viên BCH, 6 Ủy viên Thường vụ và 3 Phó Chủ tịch. Gồm các đồng chí :

 1. Hồ Trọng Thoán  : Chủ tịch chuyên trách.
 2. Lưu Công Dũng   : Phó Chủ tịch.
 3. Hoàng Xuân Bách : Phó Chủ tịch.
 4. Lưu Thị Kim Liên  : Phó Chủ tịch.
 5. Đặng Thị Hoàng Oanh : Ủy viên Ban Thường vụ.
 6. Nguyễn Như Ánh  : Ủy viên Ban Thường vụ.

Đại hội đại biểu Công đoàn PV Drilling lần thứ V, nhiệm kỳ 2013 - 2018 (Ngày 22 tháng 11 năm 2012)

Mục tiêu của Đại hội Lần thứ V, nhiệm kỳ 2013 - 2018:

Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động đoàn kết, đồng lòng cùng Ban Lãnh đạo Tổng Công ty nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi mục tiêu " Trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật khoan dầu khí hàng đầu trong nước và khu vực, là nhà thầu khoan đẳng cấp quốc tế ”. Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ năm sau cao hơn năm trước.

Xây dựng tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân lớn mạnh, đủ sức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, phù hợp với sự phát triển của Tổng Công ty. Tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần, bảo đảm việc làm, tăng thu nhập, từng bước bảo đảm chính sách an sinh xã hội cho CNVC – Lao động.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 19 đồng chí. Kỳ họp thứ I, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, gồm các đồng chí có tên dưới đây :

Ban Chấp hành :

1. Hồ Trọng Thoán  : Chủ tịch chuyên trách.
2. Lưu Công Dũng   : Phó Chủ tịch.
3. Hoàng Xuân Bách : Phó Chủ tịch.
4. Lưu Thị Kim Liên : Phó Chủ tịch.
5. Đặng Thị Hoàng Oanh : Ủy viên Ban Thường vụ.
6. Nguyễn Như Ánh  : Ủy viên Ban Thường vụ.

Ủy ban Kiểm tra :

1. Lưu Công Dũng  : Chủ nhiệm.
2. Nguyễn Như Anh : Phó Chủ nhiệm.
3. Đỗ Thị Mai  : Ủy viên.
4. Doãn Bá Phước  : Ủy viên.
5. Đoàn Anh Sơn  : Ủy viên.

Cán bộ công đoàn chuyên trách :

1. Hồ Trọng Thoán  : Chủ tịch.
2. Lê Thị Mai Dung : Ủy viên BCH.
3. Nguyễn Trường Lưu : Chuyên viên.

Đầu năm 2013, Công đoàn Tổng Công ty đã cùng với Ban Tổng Giám đốc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức thăm, tặng quà và chúc Tết Quý Tỵ cán bộ, đoàn viên và CNVC lao động tại các giàn khoan biển, tại Vũng Tàu và các điểm Ứng cứu sự cố tràn dầu.

Đại hội đại biểu Công đoàn PV Drilling lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Ngày 24 tháng 11 năm 2017)

Mục tiêu của Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động đoàn kết, đồng lòng cùng Ban Lãnh đạo Tổng Công ty nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi mục tiêu "Người tiên phong của ngành khoan dầu khí Việt Nam”. Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ năm sau cao hơn năm trước.

Xây dựng tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân lớn mạnh, đủ sức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, phù hợp với sự phát triển của Tổng Công ty. Tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần, bảo đảm việc làm, tăng thu nhập, từng bước bảo đảm chính sách an sinh xã hội cho Công nhân – Lao động.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 19 đồng chí. Kỳ họp thứ I, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, gồm các đồng chí có tên dưới đây

Ban Chấp hành :

1. Hồ Trọng Thoán : Chủ tịch chuyên trách.
2. Nguyễn Như Ánh : Phó Chủ tịch.
3. Hoàng Xuân Bách : Phó Chủ tịch.
4. Nguyễn Huy Trọng : Ủy viên Ban Thường vụ.
5. Lê Thị Mai Dung : Ủy viên Ban Thường vụ.
6. Đàm Văn Tiến : Ủy viên BCH.
7.Nguyễn Công Toàn : Ủy viên BCH.
8. Đoàn Huy Toàn : Ủy viên BCH.
9. Nguyễn Ngọc Phương : Ủy viên BCH.
10. Hồ Sỹ Mạnh : Ủy viên BCH.
11. Đinh Quang Tâm : Ủy viên BCH.
12. Phạm Hữu Hai : Ủy viên BCH.
13.Phạm Thanh Hải : Ủy viên BCH.
14. Đoàn Anh Sơn : Ủy viên BCH.
15. Tăng Văn Thành : Ủy viên BCH.
16. Trần Xuân Quyết : Ủy viên BCH.
17. Hà THị Thu Minh : Ủy viên BCH.
18. Lương Thanh Tịnh : Ủy viên BCH.
19. Ngô Thị Hải Anh : Ủy viên BCH.

Ủy ban Kiểm tra :

1. Nguyễn Huy Trọng : Chủ nhiệm.
2. Đoàn Anh Sơn : Ủy viên.
3. Trần Minh Châu : Ủy viên.
4. Nguyễn Bình Hợp : Ủy viên.
5. Đỗ Thị Dung : Ủy viên.

Tháng 02/2020, đồng chí Đoàn Huy Toàn - UV BCH xin chấm dứt hợp đồng lao động và không tham gia Ban Chấp hành.

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,305,193Lượt truy cập