Thông báo

CBTT BCTC Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất Quý 2/2018(30/07/2018)


PV Drilling CBTT Báo cáo tài chính (BCTC) Công ty Mẹ và Hợp nhất Q2/2018, đồng thời giải trình về kết quả kinh doanh như sau:
 

 

Công ty Mẹ

Hợp nhất

Q2/2018

Q2/2017

% tăng/giảm

Q2/2018

Q2/2017

% tăng/giảm

Doanh thu

718.2

629.9

14%

1,618.6

945.3
71%

Lợi nhuận sau thuế (*)

(170.0)

(12.0)

-1321%

(67.2)

(45.2)

-49%

(*): lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông của Công ty Mẹ                                         Đơn vị: tỷ VND

Trong Quý 2/2018, lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ và Hợp nhất giảm tương ứng 1321% và 49% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do một số nguyên nhân sau:

-    Phát sinh chi phí thuế nhà thầu tạm nộp khi giàn khoan hoạt động tại Malaysia (sẽ hoàn thuế sau khi quyết toán năm).
-   Tăng chi phí bảo trì bảo dưỡng giàn khoan do có giàn khoan PV DRILLING II thực hiện công tác bảo trì định kỳ trong quý 2/2018.
-    Tăng mạnh chi phí tài chính chủ yếu do ghi nhận dự phòng lỗ đầu tư PVD Overseas khi giàn hoạt động dưới giá vốn và do biến động tăng tỷ giá.
-    Giảm lãi từ hoạt động các liên doanh khác.

So với Q1/2018, kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất của PV Drilling trong Q2/2018 có nhiều cải thiện, lỗ ít hơn 172 tỷ đồng chủ yếu do tăng hiệu suất sử dụng và giảm trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi trong Q2/2018. Bên cạnh đó, cùng với việc thị trường dầu khí đang có những tín hiệu tích cực, PV Drilling kỳ vọng đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tốt hơn trong thời gian tới.

PV Drilling xin giải trình với UBCKNN và SGDCK TP.HCM về biến động kết quả hoạt động kinh doanh với nội dung như trên và đảm bảo những thông tin trên hoàn toàn trung thực. Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất Q2/2018 đồng thời được PV Drilling đăng tải trên website: http://www.pvdrilling.com.vn

Trân trọng,
 
Tải Báo cáo:
 
- BCTC Hợp nhất Q2/2018: Link
- BCTC Cty mẹ Q2/2018: Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
33,835,470Lượt truy cập