Thông báo

CBTT BCTC Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất Quý 4/2018(31/01/2019)

So với Q4/2017, lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ và Hợp nhất của PV Drilling trong Q4/2018 có sự cải thiện, tăng tương ứng 23% và 52% chủ yếu do một số nguyên nhân sau:

-    Hiệu suất sử dụng giàn khoan tự nâng cải thiện (85% năm 2018 vs 74% năm 2017) với đơn giá bình quân tương đương năm trước.
-    Tăng doanh thu dịch vụ thương mại, cung ứng nhân lực và các dịch vụ kỹ thuật giếng khoan.
-    Tiếp tục thu hồi được một phần công nợ quá hạn từ PVEP POC.
-    Thay đổi thời gian khấu hao của giàn khoan biển PV DRILLING II, PV DRILLING III và PV PVD DRILLING VI từ 20 năm lên 35 năm khi tính khấu hao giàn khoan cho một giờ hoạt động khoan nhằm phù hợp với tình hình hoạt động của các giàn khoan này.

Hoàn nhập một phần Quỹ KHCN theo quy định.

Đính kèm:
 
- Giải trình BCTC Quý 4/2018: Link
- BCTC Hợp nhất Q4/2018 (VND): Link
- BCTC Cty mẹ Q4/2018 (VND): Link
- BCTC Hợp nhất Q4/2018 (USD): Link
- BCTC Cty mẹ Q4/2018 (USD): Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,874,726Lượt truy cập