Thông báo

CBTT BCTC Công ty Mẹ và Hợp nhất 6 tháng 2018 sau soát xét(30/08/2018)


PV Drilling CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2017 Công ty Mẹ và Hợp nhất đã được soát xét, với kết quả kinh doanh như sau:
 

 

Công ty Mẹ

Hợp nhất

6T/2018

6T/2017

% tăng/giảm

6T/2018

6T/2017

% tăng/giảm

Doanh thu

1,273.8

968.1

32%

2,726.1

1,448.3
88%

Lợi nhuận sau thuế (*)

(348.6)

(188.4)

-85%

(307.5)

(252.7)

-22%

(*): lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông của Công ty Mẹ                                         Đơn vị: tỷ VND

Trong 6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ và Hợp nhất giảm tương ứng 85% và 22% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do một số nguyên nhân sau:

-    Phát sinh chi phí thuế nhà thầu tạm nộp khi giàn khoan hoạt động tại Malaysia (sẽ hoàn thuế sau khi quyết toán năm).
-   Tăng chi phí bảo trì bảo dưỡng giàn khoan do có giàn khoan PV DRILLING II thực hiện công tác bảo trì định kỳ trong quý 2/2018.
-    Tăng mạnh chi phí tài chính chủ yếu do ghi nhận dự phòng lỗ đầu tư PVD Overseas khi giàn hoạt động dưới giá vốn và do biến động tăng tỷ giá.
-    Giảm lãi từ hoạt động các liên doanh khác.

Trân trọng,
 
Tải Báo cáo:
 
- BCTC Hợp nhất 6T/2018 (VND): Link
- BCTC Cty mẹ 6T/2018 (VND): Link
- BCTC Hợp nhất 6T/2018 (USD): Link
- BCTC Cty mẹ 6T/2018 (USD): Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
33,835,097Lượt truy cập