Thông báo

Công bố và Giải trình BCTC Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán(29/03/2019)

PV Drilling công bố thông tin Báo cáo tài chính (BCTC) Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán, đồng thời giải trình về kết quả kinh doanh như đính kèm:

Trân trọng,

Đính kèm:
- CBTT giải trình BCTC đã kiểm toán 2018: Link
- BCTC Hợp nhất 2018 đã kiểm toán (VND): Link
- BCTC Công ty Mẹ 2018 đã kiểm toán (VND): Link
- BCTC Hợp nhất 2018 đã kiểm toán (USD): Link
- BCTC Công ty Mẹ 2018 đã kiểm toán (USD): Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,871,447Lượt truy cập