Thông báo

Giải trình Lợi nhuận sau thuế BCTC Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2018 tăng so với Báo cáo trước kiểm toán(29/03/2019)

PV Drilling giải trình Lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính (BCTC) Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2018 tăng so với Báo cáo trước kiểm toán như đính kèm:

Trân trọng,

Đính kèm:
- Giải trình BCTC 2018 tăng so với Báo cáo trước kiểm toánLink
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,872,212Lượt truy cập