PV Drilling công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh tại Malaysia

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT số 01/8/2017/NQ-HĐQT ngày 17/10/2017 về việc thành lập chi nhánh của PV Drilling tại Malaysia như file đính kèm
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT số 01/8/2017/NQ-HĐQT ngày 17/10/2017 về việc thành lập chi nhánh của PV Drilling tại Malaysia như file đính kèm.

Trân trọng.

Đính kèm: Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
18,784,704Lượt truy cập