Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ năm 2019

Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ năm 2019
Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ năm 2019 như đính kèm.

Đính kèm: Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
31,634,118Lượt truy cập