HỆ THỐNG ATSKMTCL

Giới thiệu

Ngay từ ngày đầu thành lập, việc xây dựng, áp dụng thành công và duy trì hiệu lực hệ thống quản lý An toàn - Sức khỏe - Môi trường - Chất lượng (HSEQ) theo các tiêu chuẩn quốc tế trong hoạt động của PV Drilling luôn được xem là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu, là chìa khóa giúp cho PV Drilling thực hiện thành công sứ mệnh của mình, cung cấp dịch vụ khoan và kỹ thuật khoan dầu khí chất lượng cao với giá cả cạnh tranh. Với cam kết mạnh mẽ từ cấp lãnh đạo cao nhất, từ năm 2003 đến nay, hệ thống quản lý HSEQ đã được xây dựng, áp dụng và duy trì thành công tại PV Drilling thông qua việc đạt chứng nhận quốc tế về các hệ thống quản lý như:

Hệ thống quản lý An toàn - Sức khỏe - Môi trường - Chất lượng của PV Drilling được xây dựng và quản lý thống nhất từ Tổng Công ty đến các phòng ban, đơn vị trực thuộc. Ban An toàn Chất lượng Tổng công ty chịu trách nhiệm thiết lập và ban hành các chính sách, quy trình của hệ thống quản lý đồng thời trực tiếp kiểm tra giám sát việc thực hiện và tuân thủ đối với các quy định này. Bên cạnh đó, Ban An toàn Chất lượng còn có nhiệm vụ tham mưu cho Ban lãnh đạo Tổng công ty về định hướng phát triển hệ thống quản lý An toàn - Sức khỏe - Môi trường - Chất lượng phù hợp với các yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ các yêu cầu của pháp luật cũng như hướng tới sự phát triển bền vững của Tổng Công ty.

Tại các đơn vị trực thuộc, bộ phận An toàn Chất lượng chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các chính sách, quy trình của Tổng công ty thông qua việc áp dụng hiệu lực và hiệu quả các quy định do Tổng công ty thiết lập, đồng thời phát triển và duy trì các hệ thống quản lý An toàn - Sức khỏe – Môi trường - Chất lượng tuân thủ với các yêu cầu của các tiêu chuẩn áp dụng, đồng thời tối ưu hóa các quy trình quản lý phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị mình. Thông qua việc duy trì áp dụng hệ thống quản lý HSEQ, bên cạnh mục tiêu hướng đến khách hàng và cam kết bảo vệ môi trường, Ban lãnh đạo PV Drilling thể hiện cam kết tạo ra một môi trường lao động an toàn cho người lao động của PV Drilling.

Toàn thể cán bộ, nhân viên làm việc tại PV Drilling cam kết thực hiện các nguyên tắc quy định tại Chính sách An toàn - Sức khỏe - Môi trường - Chất lượng. Đây là nhiệm vụ quan trọng của mỗi thành viên PV Drilling, trong quá trình thực hiện công việc của mình, đảm bảo làm việc an toàn, tạo ra sản phẩm dịch vụ chất lượng cao nhằm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng và bảo vệ môi trường.

backtotop