Truyền Thông

Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 (09/11/2023)

Thực hiện quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, ngày 10/10/2023, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí ban hành Quyết định số 331/QĐ-PVD về việc ban hành Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam tại PV Drilling.

Theo Kế hoạch, nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam sẽ được tổ chức để thông tin đầy đủ, kịp thời, hiệu quả đến toàn thể người lao động về nội dung và ý nghĩa của Ngày Pháp luật.

(Nguồn: Sưu tầm Internet)

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật sẽ được thực hiện bao gồm:

1. 
Tuyên truyền, phổ biến Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua thông điệp đặt tại sảnh chờ, khu vực lễ tân, trình chiếu
  thông điệp hưởng ứng Ngày Pháp luật trên website và màn hình chính khu vực lễ tân Tổng công ty và các công ty thành viên tại thành phố Hồ Chí  Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đăng trên các ấn phẩm.
-   Thông điệp:
     “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
     Hiểu và chấp hành pháp luật để tạo dựng môi trường sống và làm việc lành mạnh, văn minh”
2.
Tuyên truyền, phổ biến các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên trang thông tin điện tử của PV
 

Drilling và màn hình chính tại khu vực lễ tân và các công ty thành viên (nếu có).

3. 
Phát hành Bản tin pháp luật số đặc biệt và các ấn phẩm liên quan chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam.
4. 
Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật” cho người lao động (của PV Drilling và các đơn vị, công ty thành viên) với cơ
  cấu giải thưởng bao gồm các giải thưởng cho cá nhân và tập thể tham gia và đạt giải thưởng theo Thể lệ cuộc thi do Ban tổ chức ban hành.


Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại PV Drilling chắc chắn sẽ tiếp tục được triển khai có hiệu quả, góp phần và tăng cường hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật có liên quan thiết thực đến toàn thể người lao động PV Drilling; tiếp tục thu hút sự quan tâm rộng rãi, nâng cao và làm sâu sắc thêm nhận thức của người lao động tại PV Drilling về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; khẳng định tinh thần thượng tôn pháp luật, nâng cao ý thức tìm hiểu, tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật của người lao động PV Drilling nhằm tạo dựng môi trường sống và làm việc lành mạnh, văn minh.

backtotop